Kristdemokraterna svarar

kristdemokraterna_web

 

 

 

Kristdemokraternas riksdagsledamot och talesperson Annika Eclund svarar på frågor om varför Kristdemokraterna är partiet att rösta på för att säkerställa allas lika rätt. (representanterna har svarat på våra frågor via mejl, och deras svar läggs ut i oredigerad form).

Familj

Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
Nej.
Det är två komplicerade frågor i en. Frågan om föräldrapresumtion bereds i regeringskansliet och Kristdemokraterna är tveksamma. Det är viktigt att säkerställa barnets intressen och rättigheter. Grundläggande för oss är att barnet ska ha rätt till båda föräldrarna. Om det inte låter sig göras ska barnet ha rätt att veta vem som är biologisk fader. Vi kan inte införa en lagstiftning där möjlighet att avskaffa faderns roll sker genom statens medverkan.

Vad gäller embryodonation ser vi inga skäl till att ändra nuvarande lagstiftning. Regelverk och praxis på detta område bör präglas av försiktighetsprincipen och ta sin utgångspunkt i barnets bästa.

Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
När det gäller lagar och regelverk på familjepolitikens område anser Kristdemokraterna att det är barnens behov och rätt till sina föräldrar och sitt ursprung som ska vara utgångspunkten.

I övrigt ska den generella familjepolitiken omfatta alla barnfamiljer. Utgångspunkten ska dock alltid vara barnets bästa och barnets rätt till sina föräldrar, inte vuxnas rätt till barn.

Kristdemokraterna vill att föräldraförsäkringen ska bli mer flexibel eftersom familjers förutsättningar och barnens behov kan se olika ut. Därför är vi också positiva till den möjlighet som redan finns för särlevande föräldrar som är gemensamma vårdnadshavare till ett barn att kunna avstå från del av sin föräldrapenning till den förälder som man är gift med eller har ingått partnerskap med. Vi tycker att det är värdefullt för barn till föräldrar som lever i ett varaktigt förhållande att knyta an även till den förälder som inte i juridisk mening är vårdnadshavare. En kvotering av föräldraförsäkringen skulle medföra att möjligheten att avstå föräldrapenning till den andre föräldern helt eller delvis skulle försvinna. Detta är ett exempel på det orimliga med kvotering av föräldraförsäkringen men det finns många fler exempel. Vi vill istället helt slopa kvoteringen i föräldraförsäkringen, förlänga skyddet av SGI:n för föräldralediga och förlänga möjligheten till tjänstledighet för föräldralediga tills barnet är tre år. En förbättring av möjligheterna att vara föräldraledig under längre tid skulle skapa bättre förutsättningar för den andre föräldern att vara föräldraledig. Vårdnadsbidraget är också fullt möjligt att användas av annan än den juridiska vårdnadshavaren.

Trans

Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
Möjligen/inte tagit ställning.
Frågan är komplicerad och regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka om den nuvarande åldersgränsen för juridisk ändring av könstillhörighet bör ändras i någon del. Vi vill inte föregå det förslag som skall komma.

Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
Möjligen/inte tagit ställning.
All form av hets är förbjuden, oavsett grund. Skulle det visa sig att det finns någon lucka som gör att lagstiftningen inte fungerar för vissa grupper är det rimligt att ställning till en förändring av lagstiftningen.

Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratia av regeringen?
Nej.

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Att motverka diskriminering och trakasserier.

Asylrätt

Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
Möjligen/inte tagit ställning.
Vi vill genomföra en uppföljning av lagstiftningen för att säkerställa att förföljelse på grund av tro, kön, könsidentitet eller sexuell läggning ger flyktingstatus i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?
Vi vill genomföra en uppföljning av lagstiftningen för att säkerställa att förföljelse på grund av tro, kön, könsidentitet eller sexuell läggning ger flyktingstatus i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Skola

Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
Alla människors lika värde, tolerans och respekt är grundläggande i skolans fostrande uppgift. Diskriminering och trakasserier får inte förekomma och rektor är ansvarig för att åtgärder vidtas ifall det förekommer.

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Att skapa en skolmiljö som bygger på en stabil värdegrund som är tydlig med alla människors absoluta och okränkbara värde. Alla elever, oavsett religiositet, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet osv, ska kunna känna sig trygga och respekterade.

Hiv/hälsa

Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
Genom bra information i skolans sex- och samlevnadsundervisning, i skolhälsovården och på ungdomsmottagningar – inklusive umo.se. Vi vill behålla informationsplikten i smittskyddslagen.

Alla människor i Sverige har rätt att begära en välfungerande hälso- och sjukvård och psykiatri oavsett vem man är eller vilken problematik som ligger bakom att man söker sig till vården. Kristdemokraterna anser att det är mycket viktigt att det finns kompetens i vården för att möta hiv och att kunskap kring hiv sprids till personalen.

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet? Vad är det första ni vill göra för hbtq-politiken om ni får bestämma? Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
Vi strävar efter ett samhälle där varje person ges förutsättningar att forma sitt eget liv och förverkliga sin fulla potential. Det är inget man gör i ensamhet, vi är alla beroende av gemenskap för att utvecklas som personer. Friheten och möjligheten att forma våra egna liv vill vi försvara. Men friheten förutsätter ansvar – för våra egna liv, men också för andras. Tillit, sammanhållning och gemensamma värden är vårt samhälles stora dolda tillgångar. Dessa tillgångar dikteras inte fram genom politiska beslut, de växer fram och förvaltas i familjer, i möten mellan människor, i intresseföreningar, i kyrkor och samfund, i idrottsföreningar, på arbetsplatser – ja, där människor möts och tillsammans arbetar för gemensamma mål. En utmaning som nu tonar fram är att olika grupper lever sina liv allt mer åtskilda från varandra. Kilar sprängs in i samhällsgemenskapen. Värdegemenskapen hotas och polariseringen riskerar att öka, vilket främjar politiska krafter som vill ha konflikt och ställa grupp mot grupp.

Vi vill bygga ett Sverige som håller samman. För att hålla samman Sverige är det civila samhället oumbärligt. Vi tror på människors kraft. Därför behövs mötesplatser för människor med olika bakgrund, olika livstil och olika intressen. Det behövs tid för gemenskap. Det behövs mindre av misstro och konflikt. Det förutsätter respektfulla samtal med en vilja till förståelse. Där har vi alla ett ansvar att bidra men också att idka självkritik och att ibland våga ompröva invanda tankesätt.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>