Miljöpartiet svarar

PMP_logoetter Forkstam, sammankallande för Grönt hbtq-nätverk och riksdagskandidat för Skåne läns södra och Malmö, svarar på frågor om varför just Miljöpartiet de gröna är partiet man skall rösta på för att säkerställa allas lika rätt. 

Trans

Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
Ja, Miljöpartiet har länge drivit att 18-årsgränsen avskaffas i riksdagen. För många unga transpersoner minskar risken att bli utsatta för diskriminering och trakasserier. Vi vill att varje individ ska få definiera sig själv, även när det gäller juridiskt kön, vilket minskar risken för psykisk ohälsa hos unga transpersoner.

Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
Ja, det är en fråga vi drivit länge! Många transpersoner utsätts för hatbrott och det är uppenbart att lagen inte är tillräcklig så länge den inte omfattar även könsidentitet och könsuttryck. Gör om, gör rätt!

Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratis av regeringen?
Ja, alla andra grupper som tvångssteriliserats av staten har fått en offentlig ursäkt och skadestånd. Kerstin Burman har tillsammans med RFSL, RFSL Ungdom, KIM, Transföreningen FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala gjort ett fantastiskt arbete men ska inte behöva driva frågan vidare till domstol. Samhället har gjort ett allvarligt fel och givetvis ska även transpersoner ges en offentlig ursäkt och skadestånd. I Miljöpartiets budgetmotion hösten 2013 lämnade vi ett förslag om att staten ska betala ut skadestånd till de som på tvångsmässig grund steriliserats, för att få genomgå könsbyte. Vi har avsatt pengar för detta.

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Att avskaffa 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön.

Familj

Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
Miljöpartiet har drivit många förslag för en familjepolitik för hbtq-personer. Den viktigaste förslaget vi kommer att driva igenom är att fler än två personer ska kunna vara juridiska vårdnadshavare om barnet har fler än två föräldrar. Fler förslag i riksdagsmotion Grön politik för alla familjer 2013/14:So301.

Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
Ja, Miljöpartiet anser liksom RFSL att det är till barnets bästa att det får två juridiska föräldrar från födseln också då det föds av en kvinna som lever ihop med en juridisk kvinna, oavsett om barnet kommit till inom eller utom svensk sjukvård, på samma sätt som då barnet föds av en kvinna som lever ihop med en juridisk man. När det gäller embryodonation anser Miljöpartiet att det bör bli möjligt att tillåta behandling med både donerat ägg och donerad sperma samtidigt. Men det bör också bli tillåtet med embryodonation av redan existerande och nedfrysta embryon från någon annans IVF-behandling, när samtycke finns. Detta skulle underlätta dels för infertila ensamstående kvinnor och dels för par – lesbiska eller olikkönade – där båda är infertila. Miljöpartiet har i riksdagen drivit att vi vill tillsätta en parlamentarisk utredning som ser över möjligheten till embryodonation och att genomföra en befruktning utanför kroppen med både donerat ägg och donerad sperma.

Asylrätt

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?
Miljöpartiet vill att HBTQ-personer ska ges stärkt asylrätt. Fortfarande kan asylsökande nekas uppehållstillstånd med motiveringen att hen vid ett återvändande kan leva ”diskret” eller för att den asylsökande berättat om sin sexuella läggning eller könsidentitet sent i asylprocessen. Detta trots att det finns rättsliga ställningstaganden som säger att avslag inte får ges med dessa motiveringar. Mp vill därför granska hur bestämmelserna om skydd mot förföljelse på grund av kön och sexuell läggning har tillämpats, för att ett säkerställa att ett reellt skydd finns. Miljöpartiet vill också ändra lagen så att HBTQ-personer inte utvisas till länder där deras sexuella läggning är kriminaliserad.

Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
Ja, i dag utvisas hbtq-personer på flykt till länder där deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck är kriminell. Det är helt orimligt och vi menar att HBTQ-personer måste ges stärkt asylrätt.

Skola

Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
En nyckelfråga är att elever på lärarhögskolan får tillräcklig obligatorisk undervisning i hbtq-frågor och normkritisk pedagogik. Vi vill också att skolinspektionen ska följa upp hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ser ut ute i skolorna, för förbättrat arbetssätt. Vi vill att unga HBTQ-personer ska ha rätt till frizoner där de kan vara sig själva. Därför behövs t ex särskilda träffplatser eller ungdomsgårdar för dem. Det är helt oacceptabelt att unga hbtq-personer psykiska ohälsa sticker ut så tydligt jämfört med andra grupper i samhället. Miljöpartiet vill göra stora satsningar inom elevhälsovården. HBTQ-kunskap och ett normkritiskt förhållningssätt ska vara självklart även där. Att förebygga ungas psykiska ohälsa är ett viktigt område, vilket vi nyligen lagt en bred motion om i riksdagen. Vi vill även införa ett nationellt centrum för normkritisk pedagogik för att alla unga ska kunna vara den hen vill vara.

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Se vårt svar ovan. Övergripande vill Mp göra stora satsningar på skolans område. Läraryrket måste börja värderas som ett av våra allra viktigaste yrken. Bättre arbetsvillkor och högre lön, satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan, och ge skolan mer resurser och arbetsro. Det är först med en hög nivå på lärarutbildningen och tid för kompetensutveckling, reflektion och möjlighet att se varje elev som ett normkritiskt förhållningssätt blir verklighet i praktiken.

Hiv/hälsa

Mycket behöver förbättras på hälsoområdet, både när det gäller hiv, hbtq-personers hälsa och hur hbtq-personer bemöts i vården. Miljöpartiet driver frågan om en folkhälsolag som på ett samlat och genomgripande sätt skulle förbättra det i dag mycket spretiga arbete som görs på olika nivåer i samhället.

Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
Informationsplikten ska avskaffas och en översyn göras kring de nationella resurser som delas ut för hiv-preventiva insatser i kommuner och landsting. Mer medel bör tilldelas de grupper som i större utsträckning drabbas av att få hiv. Därför bör gruppen män som har sex med män tilldelas mer resurser i fördelningssystemet.

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet?
Miljöpartiet har alltsedan det bildades varit engagerade i dessa frågor, de hör till våra grundläggande värderingar. Vi är ett mångfaldsbejakande parti, betonar mänskliga rättigheter starkt och det är därför helt naturligt för oss att vara drivande på området. Inget är viktigare än att få vara den man är, kunna forma sitt eget liv. I det ingår förstås friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Vi har lagt en lång rad motioner i dessa frågor genom åren, ofta som föregångare, i kommuner, landsting och i riksdagen. Glädjande nog är det inte längre i motvind, vi nu många partier som vill förändring. För än återstår mycket.

Vad är det första ni vill göra för hbtq-politiken om ni får bestämma?
Genomföra våra förslag för att ge hbtq-personer stärkt asylrätt.

Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
Transpersoners hälsa och rättigheter.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>