Moderaterna svarar

MloggaFredrik Saweståhl,  förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund, svarar på frågor om varför just Moderaterna är partiet man skall rösta på för att säkerställa allas lika rätt. (representanterna har svarat på våra frågor via mejl, och deras svar läggs ut i oredigerad form).

 

Familj

 Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
Att det finns en sammanhållen familjepolitik som återspeglar dagens levnadsvillkor är grundläggande för oss. Staten som lagstiftare måste underlätta för människor att leva fullvärdiga liv och organisera sina familjer utifrån vad som passar dem bäst. Vi vill därför få på plats insemination för ensamstående, likartade regler i alla landsting när det gäller insemination för lesbiska par, ett svenskt regelverk kring surrogatmödraskap, möjlighet till embryodonation, och en översyn av adoptionsfrågan för att se hur samkönade par även i praktiken ska kunna adoptera. En del i adoptionsfrågan är att se över om fler barn kan adopteras inom Sverige istället för att omhändertas år ut och år in i olika fosterhem – det barnens bästa som ska komma först.

Trans

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Först kommer frågan om åldersgränsen där vi menar att den kan tas bort när det gäller juridiska könsbyten. Den mest övergripande frågan som rör alla transpersoner är dock kvaliteten och bemötandet i vården. Kunskaper om transpersoners livsvillkor måste stärkas i vården. Vi behöver nå fram till en mer likvärdig vård om vi på riktigt ska kunna säga att vi tar transpersoners hälsa på allvar.

Asylrätt

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?
Utlänningslagen är tydlig med vilka som ska få uppehållstillstånd i Sverige. Bland de grunder som räknas upp finns kön och sexuell läggning. Ändå tas inte flyktingar som är hbtq-personer på tillräckligt allvar. Vi menar att asylprocessen inte fungerar tillfredsställande och att bemötandet och behandlingen av hbtq-flyktingar är godtycklig och inkonsekvent. Hbtq-kompetensen måste bli tillräckligt stor hos ansvariga myndigheter med Migrationsverket i spetsen och i de domstolar som hanterar migrationsfrågor. Sverige ska leva upp till den dröm om frihet och trygghet som asylsökande hbtq-personer bär med sig. För oss ska Sverige vara en naturlig fristad!

Skola

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Att vara ung är inte alltid lätt. Det är inte enklare att vara ung och hbtq-person. Omgivningens attityder och den miljö man lever i har stor inverkan på unga som är osäkra. Vi vet att unga hbtq-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas mobbning etc. Skolan fyller därför en oerhört viktig funktion. Skolan måste bli bättre på bemötande och synliggörande av unga hbtq-personer. Kunskap och kompetens måste stärkas hos alla yrkesgrupper i skolan från rektor till skolsköterska.

Lärare behöver mer hbt-kompetens redan från start, redan i sin egen utbildning. Alla skolor måste jobba systematiskt och med evidensbaserade metoder mot mobbning och trakasserier då kan vi skapa en trygg skolmiljö för alla. Elevhälsan som kan fungera som en ventil för unga hbtq-personer behöver bli hbtq-inkluderande mycket mer än vad som ofta är fallet.

Här är tre konkreta förslag kring skolan som vi driver:

  • Fördubbla antalet hälsosamtal. Vi vet att unga hbtq-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra för psykisk ohälsa. En del i det förebyggande arbetet är exempelvis införandet av fler hälsosamtal. Elevhälsan bör ges större utrymme i skolan än i dag genom att hälsosamtal erbjudas oftare, förslagsvis vartannat år, det vill säga en fördubbling jämfört med i dag.
  • Att Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterlever skollagen avseende likabehandling.
  • Ökad hbt-certifiering av förskolor och skolor.

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet? Vad är det första ni vill göra för hbtq-politiken om ni får bestämma? Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för HBTQ-personer men vi kan bli bättre. Vi är och ska vara ett föregångsland också i detta avseende.

Moderaterna har utvecklats som parti de senaste 15 åren och med Nya Moderaterna har hbtq-politiken tagit ordentlig plats i vårt parti. Vi är stolta över att Moderaterna i QX-mätning såväl 2006 som 2010 var största parti bland hbtq-personer men vi är också ödmjuka inför vår historia och det ansvar som ligger på oss som parti.

Moderaterna och Alliansen har sedan 2006 genomfört en lång rad hbtq-reformer. Ingen regering har åstadkommit lika mycket. Moderaterna och Alliansen har också antagit den första samlade Hbt-strategin för Sverige. Men vi är nöjda med det är det är därför som Moderaterna lanserat hbtq-lyftet där vi ställer konkreta krav på moderata företrädare runt om i landet att vara starka och tydliga röster för hbtq-personers rättigheter. Att välja Moderaterna är ett tryggt och säkert val för oss alla – det blir bra hbtq-politik, det blir en politik som ser varje människas egen kraft, som ser individen, öppnar livschanser för fler med mer frihet och som klarar ekonomin och jobben med arbetslinjen.

Ett stort ansvar i den fortsatta fighten för ett samhälle som ser där alla kan leva öppna och förverkliga sig själva ligger i kommuner och landsting. Det är där vi lägger mycket fokus med Moderaterna hbtq-lyft. Samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter hbtq-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna. Vi vill gärna se fler HBT-certifierade verksamheter i kommuner och landsting.Vi vill att samtliga kommuner och landsting inför hbtq-handlingsplaner. Det handlar om att det ska finnas en grundläggande hbtq-kompetens hos de anställda och ett välkomnande och respektfullt bemötande. Det ska också finnas en plan för hur man hanterar attityder och diskriminering i kommunen och hur man axlar sitt ansvar som arbetsgivare. Vi uppmanar moderatledda kommuner att ta ett större ansvar för att skapa ett samhälle där alla hbtq-personer kan leva öppet. Vi vill att moderatledda kommuner och landsting går före i detta arbete.

Ett antal frågor som skulle behöva ta mer plats inom hbtq-politiken är dels hedersproblematik som drabbar unga tjejer och killar. Här finns ett stort mörkertal och det är för få som vågar lyfta på stenarna och ta tag i frågorna. Vi har länge varit tydliga med att vi kräver bättre stöd, mer kunskap och rejäla reaktioner mot detta.

Även inom idrotts- och fritidsfrågorna behöver fortsätta att konsekvent bli bättre på att lyfta hbtq-frågor och hbtq-perspektiv. Vi vill verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga hbtq-personers upplevelser och välmående. Därför vill vi stärka det civila samhällets betydelse för lika villkor och möjligheter för alla människor.

 

– Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratia av regeringen?
– Det har vi ännu inte tagit ställning till.

– Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
– Det finns anledning att göra en bredare översyn av utlänningslagen och där ett det givet att ett hbtq-perspektiv också ska finnas med.

– Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
– Ja

– Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
– Nja. Vi menar att det redan finns ett skydd här. Regeringen har dessutom tillsatt en översyn kring de bestämmelser som finns om förtal, ärekränkning etc som också är tillämpliga och borde användas mer av hbtq-personer som blir utsatta för påhopp och diskriminering. Rättspraxisen på området behöver utvecklas men i grunden finns den relevanta lagen på plats.

– Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
– Vi lanserar ett antal konkreta punkter och Moderaternas krav på alla moderatledda kommuner är att ta tag i dessa frågor och gå i första ledet. Vi vill se konkreta handlingsplaner i alla kommuner kring hbtq-frågor, vi vill se ökad kompetens bland personal i skolan, ett anti-mobbnings arbete som är evidensbaserat och tas på allvar och utökade hälsosamtal för att stödja elever.

– Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
– Precis som RFSL ofta framhåller är det viktigt att resurserna i detta arbete används på ett sätt som gör att det når fram till de som löper den största risken. En omprioritering där b.la män som har se med män tydligare prioriteras är därför önskvärd. Öppna Moderater är också tydliga med att vi vill se en utredning om att ta bort informationsplikten.

– Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
– Det är två intressanta och viktiga frågor som Öppna Moderater står bakom.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>