Ta hbtq-personers folkhälsa på allvar, instifta en folkhälsolag och modernisera smittskyddslagstiftningen

140606_Christian_44A3668Under Almedalsveckan driver RFSL och RFSL Ungdom kampanjen, ”Rösta för allas lika rätt”. Kampanjen lyfter fem områden där insatser behövs för att säkerställa att hbtq-personer rättigheter stärks och belyser särskilda utmaningar kopplat till hbtq-personers hälsa och livssituation. Idag fokuserar vi på hiv och folkhälsa.

Ett flertal undersökningar, bland annat från Ungdomsstyrelsen, (nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), visar att den psykiska ohälsan är stor bland delar av hbtq-gruppen, särskilt bland unga och i synnerhet bland unga transpersoner. Även om de flesta mår bra, har delar av gruppen stora ohälsoproblem. Ohälsan har sin grund i samhällets diskriminerande strukturer och behöver åtgärdas politiskt. I Norge och Finland finns folkhälsolagar som specificerar kommuner och landstings ansvar för att bedriva folkhälsoarbete utifrån nationella mål. RFSL och RFSL Ungdom kräver att en liknande lag instiftas i Sverige, och att Folkhälsomyndigheten får ett tydligt uppdrag att genomföra insatser för att förbättra hbtq-personers hälsa.

– Sverige har elva breda folkhälsomål som ska ange riktningen för kommuner och landstings folkhälsoarbete. Nationella styrdokument på folkhälsoområdet lyfter att särskilt utsatta grupper är viktiga att nå i folkhälsoarbetet. Trots detta finns det mycket få konkreta insatser som riktar sig till hbtq-personer. Det är inte acceptabelt, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

Män som har sex med män är fortfarande den grupp som står för del flesta av hiv-överföringarna i Sverige varje år. Globalt sett är transpersoner, tillsammans med män som har sex med män, sexarbetare och injektionsmissbrukare grupper som brukar lyftas fram som särskilt utsatta. RFSL och RFSL Ungdom kräver att hivpreventionen i större grad riktar sig mot de grupper som löper högst risk för att få viruset överfört; att män som har sex med män prioriteras inom bidragsgivningen i större grad än i dag, att det riktas särskilda hivpreventiva insatser gentemot transpersoner och utlandsfödda män som har sex med män, och att transpersoner synliggörs i hivstatistiken.

– Det är centralt för hivpreventionen att insatserna riktar sig mot de grupper som löper störst risk för att få viruset överfört. Det är inte effektivt att lägga stora resurser på allmän preventiv upplysning, en större andel borde gå till riktad information till de som är mest berörda, säger Christian Antoni Möllerop.

Ändringar behöver även göras på områden som rör hiv och lagstiftning. 21 oktober 2013 lanserade Smittskyddsinstitutet, (nu Folkhälsomyndigheten), ett kunskapsunderlag. ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” om överföringsrisker vid välfungerande medicinsk behandling. Där konstateras det att risken för att överföra hiv är minimal vid vaginala och anala samlag där kondom använts. Den är även mycket låg vid anala och vaginala samlag där kondom inte använts. Socialstyrelsen har därför skickat ut ett förtydligande rörande smittskyddslagens förhållningsregler (Dnr. 3.1- 40828/2013) där myndigheten preciserar att personer som lever med hiv och har en välfungerande behandling inte behöver delges någon informationsplikt. RFSL och RFSL Ungdom kräver därför att svensk lagstiftning på smittskyddsområdet moderniseras i syfte att stimulera till en bättre hivprevention, och att denne är i enlighet med kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” och UNAIDS rekommendationer för lagstiftning på hivområdet.

– Det är kontraproduktivt för hiv-preventionen att sända ut budskapet att det är de personer som känner till att de lever med hiv, medicinerar och har en i det närmaste obefintlig risk för att överföra viruset, som ska ta ansvar för minskandet av hiv-överföringarna. Det viktigaste budskapet är att alla har ett gemensamt ansvar för att viruset inte sprids. Du kan aldrig veta om en person du möter lever med hiv eller ej, eftersom personen kanske inte vet det själv. Som en anpassning till det nya kunskapsläget och för att säkerställa en likabehandling av alla som lever med hiv, måste lagstiftningen ses över, avslutar Christian Antoni Möllerop.

1 Comment

  1. Well, vissa saker ge4llde homo/bi. Vissa re4ttigheter, och se5 ne4r de sade typ ”oavsett sexuell le4ggning” eller ”oavsett vem du e4lskar” eller hur det nu fdreuleraoms. Sedan e4r det ve4l olika ifall bisexuella vill identifiera sig som ”bf6g” eller ”flata” eller inte, se5 vissa ke4nde sig ve4l inkluderade i bf6gar flator fisk mittemellan-grejen, andra inte.

    Reply

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>