Valbloggen

hbtqval 2014

Moderaterna svarar

MloggaFredrik Saweståhl,  förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund, svarar på frågor om varför just Moderaterna är partiet man skall rösta på för att säkerställa allas lika rätt. (representanterna har svarat på våra frågor via mejl, och deras svar läggs ut i oredigerad form).

 

Familj

 Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
Att det finns en sammanhållen familjepolitik som återspeglar dagens levnadsvillkor är grundläggande för oss. Staten som lagstiftare måste underlätta för människor att leva fullvärdiga liv och organisera sina familjer utifrån vad som passar dem bäst. Vi vill därför få på plats insemination för ensamstående, likartade regler i alla landsting när det gäller insemination för lesbiska par, ett svenskt regelverk kring surrogatmödraskap, möjlighet till embryodonation, och en översyn av adoptionsfrågan för att se hur samkönade par även i praktiken ska kunna adoptera. En del i adoptionsfrågan är att se över om fler barn kan adopteras inom Sverige istället för att omhändertas år ut och år in i olika fosterhem – det barnens bästa som ska komma först.

Trans

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Först kommer frågan om åldersgränsen där vi menar att den kan tas bort när det gäller juridiska könsbyten. Den mest övergripande frågan som rör alla transpersoner är dock kvaliteten och bemötandet i vården. Kunskaper om transpersoners livsvillkor måste stärkas i vården. Vi behöver nå fram till en mer likvärdig vård om vi på riktigt ska kunna säga att vi tar transpersoners hälsa på allvar.

Asylrätt

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?
Utlänningslagen är tydlig med vilka som ska få uppehållstillstånd i Sverige. Bland de grunder som räknas upp finns kön och sexuell läggning. Ändå tas inte flyktingar som är hbtq-personer på tillräckligt allvar. Vi menar att asylprocessen inte fungerar tillfredsställande och att bemötandet och behandlingen av hbtq-flyktingar är godtycklig och inkonsekvent. Hbtq-kompetensen måste bli tillräckligt stor hos ansvariga myndigheter med Migrationsverket i spetsen och i de domstolar som hanterar migrationsfrågor. Sverige ska leva upp till den dröm om frihet och trygghet som asylsökande hbtq-personer bär med sig. För oss ska Sverige vara en naturlig fristad!

Skola

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Att vara ung är inte alltid lätt. Det är inte enklare att vara ung och hbtq-person. Omgivningens attityder och den miljö man lever i har stor inverkan på unga som är osäkra. Vi vet att unga hbtq-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas mobbning etc. Skolan fyller därför en oerhört viktig funktion. Skolan måste bli bättre på bemötande och synliggörande av unga hbtq-personer. Kunskap och kompetens måste stärkas hos alla yrkesgrupper i skolan från rektor till skolsköterska.

Lärare behöver mer hbt-kompetens redan från start, redan i sin egen utbildning. Alla skolor måste jobba systematiskt och med evidensbaserade metoder mot mobbning och trakasserier då kan vi skapa en trygg skolmiljö för alla. Elevhälsan som kan fungera som en ventil för unga hbtq-personer behöver bli hbtq-inkluderande mycket mer än vad som ofta är fallet.

Här är tre konkreta förslag kring skolan som vi driver:

  • Fördubbla antalet hälsosamtal. Vi vet att unga hbtq-personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra för psykisk ohälsa. En del i det förebyggande arbetet är exempelvis införandet av fler hälsosamtal. Elevhälsan bör ges större utrymme i skolan än i dag genom att hälsosamtal erbjudas oftare, förslagsvis vartannat år, det vill säga en fördubbling jämfört med i dag.
  • Att Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterlever skollagen avseende likabehandling.
  • Ökad hbt-certifiering av förskolor och skolor.

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet? Vad är det första ni vill göra för hbtq-politiken om ni får bestämma? Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för HBTQ-personer men vi kan bli bättre. Vi är och ska vara ett föregångsland också i detta avseende.

Moderaterna har utvecklats som parti de senaste 15 åren och med Nya Moderaterna har hbtq-politiken tagit ordentlig plats i vårt parti. Vi är stolta över att Moderaterna i QX-mätning såväl 2006 som 2010 var största parti bland hbtq-personer men vi är också ödmjuka inför vår historia och det ansvar som ligger på oss som parti.

Moderaterna och Alliansen har sedan 2006 genomfört en lång rad hbtq-reformer. Ingen regering har åstadkommit lika mycket. Moderaterna och Alliansen har också antagit den första samlade Hbt-strategin för Sverige. Men vi är nöjda med det är det är därför som Moderaterna lanserat hbtq-lyftet där vi ställer konkreta krav på moderata företrädare runt om i landet att vara starka och tydliga röster för hbtq-personers rättigheter. Att välja Moderaterna är ett tryggt och säkert val för oss alla – det blir bra hbtq-politik, det blir en politik som ser varje människas egen kraft, som ser individen, öppnar livschanser för fler med mer frihet och som klarar ekonomin och jobben med arbetslinjen.

Ett stort ansvar i den fortsatta fighten för ett samhälle som ser där alla kan leva öppna och förverkliga sig själva ligger i kommuner och landsting. Det är där vi lägger mycket fokus med Moderaterna hbtq-lyft. Samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter hbtq-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna. Vi vill gärna se fler HBT-certifierade verksamheter i kommuner och landsting.Vi vill att samtliga kommuner och landsting inför hbtq-handlingsplaner. Det handlar om att det ska finnas en grundläggande hbtq-kompetens hos de anställda och ett välkomnande och respektfullt bemötande. Det ska också finnas en plan för hur man hanterar attityder och diskriminering i kommunen och hur man axlar sitt ansvar som arbetsgivare. Vi uppmanar moderatledda kommuner att ta ett större ansvar för att skapa ett samhälle där alla hbtq-personer kan leva öppet. Vi vill att moderatledda kommuner och landsting går före i detta arbete.

Ett antal frågor som skulle behöva ta mer plats inom hbtq-politiken är dels hedersproblematik som drabbar unga tjejer och killar. Här finns ett stort mörkertal och det är för få som vågar lyfta på stenarna och ta tag i frågorna. Vi har länge varit tydliga med att vi kräver bättre stöd, mer kunskap och rejäla reaktioner mot detta.

Även inom idrotts- och fritidsfrågorna behöver fortsätta att konsekvent bli bättre på att lyfta hbtq-frågor och hbtq-perspektiv. Vi vill verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga hbtq-personers upplevelser och välmående. Därför vill vi stärka det civila samhällets betydelse för lika villkor och möjligheter för alla människor.

 

– Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratia av regeringen?
– Det har vi ännu inte tagit ställning till.

– Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
– Det finns anledning att göra en bredare översyn av utlänningslagen och där ett det givet att ett hbtq-perspektiv också ska finnas med.

– Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
– Ja

– Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
– Nja. Vi menar att det redan finns ett skydd här. Regeringen har dessutom tillsatt en översyn kring de bestämmelser som finns om förtal, ärekränkning etc som också är tillämpliga och borde användas mer av hbtq-personer som blir utsatta för påhopp och diskriminering. Rättspraxisen på området behöver utvecklas men i grunden finns den relevanta lagen på plats.

– Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
– Vi lanserar ett antal konkreta punkter och Moderaternas krav på alla moderatledda kommuner är att ta tag i dessa frågor och gå i första ledet. Vi vill se konkreta handlingsplaner i alla kommuner kring hbtq-frågor, vi vill se ökad kompetens bland personal i skolan, ett anti-mobbnings arbete som är evidensbaserat och tas på allvar och utökade hälsosamtal för att stödja elever.

– Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
– Precis som RFSL ofta framhåller är det viktigt att resurserna i detta arbete används på ett sätt som gör att det når fram till de som löper den största risken. En omprioritering där b.la män som har se med män tydligare prioriteras är därför önskvärd. Öppna Moderater är också tydliga med att vi vill se en utredning om att ta bort informationsplikten.

– Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
– Det är två intressanta och viktiga frågor som Öppna Moderater står bakom.

Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers familjefrågor på allvar och inför könsneutral föräldraskapspresumtion

140606_Ulrika__44A3867Under Almedalsveckan driver RFSL och RFSL Ungdom kampanjen, ”Rösta för allas lika rätt”. Kampanjen lyfter fem områden där insatser behövs för att säkerställa att hbtq-personers rättigheter stärks och belyser särskilda utmaningar kopplat till hbtq-personers hälsa och livssituation. Idag fokuserar vi på familjepolitiken.

I dagens lagstiftning finns många luckor för hbtq-personer som vill bilda familj och leva tryggt i sina familjer. Barn kan aldrig vara en rättighet, men osakliga hinder i dagens lagstiftning ska undanröjas för att säkerställa likabehandling på det familjepolitiska området, oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Bland annat driver RFSL frågorna om könsneutral föräldraskapspresumtion, embryodonation, fler vårdnadshavare än två, reglering av surrogatmödraskap i Sverige, lika tillgång till assisterad befruktning också i praktiken, också för personer som genomgått könskorrigerande behandling; och rätten att registreras i folkbokföringen som förälder på det sätt en själv önskar.

– Trots flera reformer de senaste åren på området återstår mycket. Lagstiftaren har inte tagit något helhetsgrepp på den familjepolitiska lagstiftningen och det märks, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Det saknas fortfarande en lagstiftning på det familjepolitiska området som utgår från att det i en familj kan rymmas fler än två personer med barn. Möjligheten att bli förälder som ensamstående är också begränsad, oavsett om en önskar bli förälder genom assisterad befruktning eller adoption. Bristen på reglering i Sverige vad gäller surrogatmödraskapsöverenskommelser försvårar och utsätter såväl barn som föräldrar för rättsosäkra situationer. Förbudet mot embryodonation omöjliggör för många tjejpar och transkillar att bli föräldrar på det sätt de önskar, och svårigheterna för Skatteverket att registrera föräldrar på det sätt de önskar, försätter många transpersoner som är föräldrar i oacceptabla situationer i vardagslivet.

– En könsneutral föräldraskapspresumtion är ett av våra grundkrav. Den frågan har utretts grundligt redan 2007 och är nu på väg att utredas ytterligare en gång. En sådan reform skulle leda till att alla barn som är föds inom ett äktenskap alltid skulle ha två juridiska föräldrar från födseln, inte bara barn inom olikkönade äktenskap, och därmed bättre juridisk grundtrygghet. Det är inte ett särskilt radikalt krav och det är märkligt att det inte redan genomförts, säger Ulrika Westerlund

– Det har alltid funnits andra sorters familjer än mamma, pappa, barn. Det är dags för lagstiftaren att ta sitt ansvar och anpassa lagstiftningen till verkligheten, säger Ulrika Westerlund.

 

Vänsterpartiet svarar

v_nsterpartiet_jpg_94876v530x800I förbindelse med Almedalsveckan har RFSL tillfrågat olika representanter från partier som ställer upp i Riksdagsvalet om varför just deras parti är partiet man skall rösta på för att säkerställa allas lika rätt! Hans Linde, riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson, och talesperson för hbt-frågor för Vänsterpartiet svarar idag på vår valblogg! (representanterna har svarat på våra frågor via mejl, och deras svar läggs ut i oredigerad form).

Familj

 

Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
I grunden krävs en översyn av familjepolitiken så att den ska utgå från hur familjer faktiskt ser ut idag i Sverige, istället för att utgå från konservativa normer om kärnfamiljen. En av flera viktiga frågor är därför att tillåta fler än två vårdnadshavare.

Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas?
Ja. Vi tycker att familjelagstiftningen ska vara könsneutral och inte göra skillnad på samkönade par. När det gäller embryodonation kan vi inte se några giltiga argument till att inte tillåta det.

Trans

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Sverige behöver i grunden se över sin könstillhörighetslagstiftning. Dagens lag är omodern. Vi vill att Sverige tittar på lagstiftningen i Argentina, där man avskaffat kravet på diagnos och gett varje individ rätt att själv definiera sitt juridiska kön. Vi vill också att det ska finnas fler än dagens två juridiska kön.
Utöver det är självklart vårdfrågorna de viktigaste. Vården måste vara tillgänglig över hela landet och möta alla med respekt, oavsett könstillhörighet och könsuttryck.

Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten, utgivet ex gratis av regeringen?
Ja. Alla andra grupper som utsatts för tvångssteriliseringar av staten har fått en ursäkt och skadestånd. Vi kan inte se varför man ska göra en annan bedömning av de transpersoner som tvångssteriliserats.

Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
Ja. 18-årsgränsen skapar idag både problem och lidande för många unga transpersoner. Vi vill i grunden att det ska bli lättare att byta juridiskt kön, det måste vara upp till varje individ att definiera sig själv – även när det kommer till juridiskt kön.

Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen?
Ja

Asylrätt

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?

Vi ser tre prioriterade frågor inom migrationspolitiken:

1.    Se över lagstiftningen för att stärka hbtq-personers asylrätt

2.    Skapa lagliga vägar så att hbtq-flyktingar inte ska vara utelämnade till smugglare.

3.    Reformera mottagandet i Sverige. En hbtq-flykting från Uganda ska inte behöva placeras på ett boende med andra ugandier.

Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?
Ja. Det är uppenbart att lagstiftningen idag inte fungerar när hbtq-personer avvisas tillbaka till förtryck.

Skola

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Kunskap och kompetens hos lärarna.
Ett strukturerat normkritiskt arbetet mot homo- & transfobi.
En likvärdig och sammanhållen skola – vi ser att när alltfler privata skolor öppnas (och stängs) blir det svårare att garantera att alla skolor har ett strukturerat arbetet runt hbtq-frågor. I vinstdrivande skolor ser vi dessutom att färre lärare är behöriga. För oss att frågan om vinster i välfärden också en hbtq-fråga. Så länge girigheten får styra välfärden blir det svårt att garantera ett bra bemötande på alla skolor.

Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
Alla skolor måste ha ett medvetet och strukturerat arbete mot homo- och transfobi. På varje skola ska elever och lärare tillsammans ta fram antidiskrimineringsplaner för hur man ska arbeta. Personalen i skolan måste ha kompetens att jobba mot homo- och transfobi och jobba normkritiskt. Det kräver förändringar i dagens lärarutbildning och att de redan utbildade lärarna får kompetenshöjning. Vuxna i skolan behöver också få stöd av skolledningen.

Vänsterpartiet driver också att feministiskt självförsvar ska införas i skolan. Det handlar om att stärka alla som identifierar sig som tjejer, men också om att förändra normer runt kön.

Hiv/hälsa

Se över och utöka hiv-preventionen
Skrota informationsplikten

Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
Det hiv-preventiva arbetet måste utgå från de riskgrupper som finns idag och kanaliseras via de organisationer som har bäst kompetens att nå riskgrupperna. Resurserna till hiv-prevention, som legat på samma nivåer under lång tid, måste öka.

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet?
Vänsterpartiet har alltid gått före i hbtq-frågorna. Redan 1973 motionerade vi om samkönade äktenskap och den första öppna bögen och flatan som valdes in i riksdagen var båda vänsterpartister. Andra partier har ofta hånat oss, men med tiden insett att vi haft rätt. Idag fortsätter vi att gå före och driva på utvecklingen när det gäller hbtq-frågor i riksdagen, men också ute i kommuner och landsting.

– Vad är det första ni vill göra för hbtq-politiken om ni får bestämma?
Det är många saker som behövs göras. Men vi hoppas att nästa regering omgående efter sitt tillträde kan ge de tvångssteriliserade transpersonerna en ursäkt och börja betala ut ett skadestånd.

Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället?
Under många år var transfrågorna eftersatta. Vi talade om hbtq-frågor, men i realiteten fokuserade vi ofta på homo- och bisexuella cismän. Vi försöker idag göra vårt bästa att föra upp transfrågorna högst på dagordningen.
Situationen för rasifierade hbtq-personer är en annan helt klart eftersatt fråga.

Några ytterligare förslag som kan stärka hbtq-personers rättigheter och livssituation?
Vi ser att välfärdsfrågorna är centrala hbtq-frågor. Hbtq-personer möter alla välfärdens delar, då måste man ha kompetens att möta oss med kunskap och respekt i hela välfärden. I många kommuner och landsting driver vi därför på för certifiering av ungdomsmottagningar, skolor, familjecentraler etc. Men det är också viktigt att se att välfärden är en arbetsplats för många hbtq-personer. Hbtq-frågorna måste därför också vara en del av personalpolitiken. Sist, men inte minst, finns det stora behov av mötesplatser för hbtq-personer. Fritidsgårdar för unga hbtq-personer i Stockholm och Malmö har varit väldigt framgångsrika – vi vill att fler kommuner ger sina unga hbtq-personer samma möjlighet att träffas på sina egna vilkor.

Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers asylrätt på allvar och gör en översyn av utlänningslagen

140606_Ulrika__44A3867Under Almedalsveckan driver RFSL och RFSL Ungdom kampanjen, ”Rösta för allas lika rätt”. Kampanjen lyfter fem områden där insatser behövs för att säkerställa att hbtq-personers rättigheter stärks och belyser särskilda utmaningar kopplat till hbtq-personers hälsa och livssituation. Idag fokuserar vi på asylpolitiken.

På många platser i världen, inklusive i Sverige, ser vi för närvarande en ökad närvaro av aktörer som aktivt motarbetar hbtq-personers rättigheter. RFSL vill därför utöka sitt arbete för bland annat hbtq-personers rätt till asyl. Vi vill också stärka upp vårt antirasistiska arbete och tydligt visa på hbtq-rörelsens antirasistiska ansvar.

– Vi ser en ökad närvaro av rasistiska krafter i många europeiska länder, och vi vill därför vara en tydligare röst för vikten av att hbtq-rörelsen aldrig låter sig användas för rasistiska syften. En vunnen rättighet för hbtq-personer på någon annan grupps bekostnad är ingen seger, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

RFSL arbetar för att utlänningslagen ska ses över så att existerande motstridiga formuleringar, som leder till en rättsosäker asylprövning, undanröjs. Avslagsbeslut med motiveringar som till exempel att det finns ett ”internflyktsalternativ ” i ett land som kriminaliserar samkönade sexuella handlingar eller att personen tidigare levt ”dolt” är inte acceptabla.

– Det är orimligt att skicka tillbaka personer med motiveringen att de ska söka myndigheternas skydd i länder, eller regioner där dessa kriminaliserar hbtq-personer och har skyldighet att vidta åtgärder mot dem, säger Aino Gröndahl, asyljurist vid RFSL och offentligt biträde åt asylsökande hbtq-personer. 

Arbetet med att förbättra migrationsmyndigheternas hbtq-kompetens måste samtidigt fortsätta och Migrationsverket måste också säkra rätten till trygga boenden för asylsökande hbtq-personer. RFSL anser också att transpersoner ska kunna påbörja eller fortsätta påbörjad könskorrigerande vård i Sverige redan innan ett beslut om asyl hunnit fattas. Sådan vård ska anses vara ”vård som inte kan anstå”.

RFSL har sedan 1970-talet arbetat med att erbjuda stöd till asylsökande som förföljs på grund av sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck, bland annat genom juridisk rådgivning. Sedan några år tillbaka finns också nätverk för asylsökande, papperslösa och nyanlända, RFSL Newcomer, hos några av RFSL:s avdelningar. Varje år är RFSL:s asylhandläggare inblandad i cirka 130 individärenden. Antalet har ökat kraftigt under de senaste åren.

– Vi vill också att undantag ska göras från Dublinkonventionen när det gäller länder som inte erkänner hbtq-personers asylskäl. Därutöver måste EU:s asyldirektiv (skyddsgrundsdirektivet) korrekt efterlevas av Sverige, vilket inte är fallet idag. I asylprövningen idag läggs för stort fokus på hbtq-personens levnadssätt, om personen levt ”öppet” eller ”dolt” med sin identitet och hur den kommer att leva i hemlandet vid en utvisning. Detta trots att det inte finns någon definition av vad som menas med begreppen ”öppet” eller ”dolt”, säger Aino Gröndahl.

Läs mer om våra valkrav på: http://hbtqval2014.bratext.se/vara-valkrav/

Läs mer om RFSL:s valkampanj på: http://hbtqval2014.bratext.se/

Centerpartiet svarar

c_cmyk-1Hanna Maria Björklund, ordförande i Centerpartiets Hbt-Nätverk svarar på frågor om varför just Centerpartiet är partiet man skall rösta på för att säkerställa allas lika rätt. (representanterna har svarat på våra frågor via mejl, och deras svar läggs ut i oredigerad form).

Familj

Vad är viktigast att förändra inom familjepolitiken för hbtq-personer?
Vi tar ställning för insemination av ensamstående kvinnor och för alltruistiskt surrogatmöderaskap. Centerpartiets HBT-nätverk är positiva till sådant som underlättar för fler personer att bli föräldrar.

 

Anser ni att könsneutral föräldraskapspresumtion ska införas och embryodonation tillåtas? 
Vi har ej tagit ställning till dessa frågor specifikt, men generellt är Centerpartiet positiva till alla förändringar som innebär att regnbågsfamiljers tillvaro underlättas

Trans

Vilken är den viktigaste transfrågan just nu?
Transfrågorna har varit gravt eftersatta i Sverige där tvångssteriliseringarna fortsatte oacceptabelt länge. Det finns massor kvar att göra i frågorna där det är svårt att peka ut en sak som enkelt åtgärdar problematiken som finns. Transpersoner behöver få ett bättre bemötande i vården, åldersgränsen för könsbyten behöver ses över, kompetensen i möten med välfärden på lokal nivå måste öka. Allt för många transpersoner bemöts dåligt och med bristande kompetens när de söker vård.

Vill ditt parti att tvångssteriliserade transpersoner ska får skadestånd av staten?
Paritet har inte tagit ställning till detta, inte heller har vi hunnit beröra frågan inom nätverket. Jag personligen tycker definitivt att skadestånd ska betalas ut.

Vill ni ta bort 18-årsgränsen för juridiskt byte av kön?
Inget partiet hunnit ta ställning till, men jag tycker frågan borde utredas då det finns starka argument för.

 Ska transpersoner inkluderas i hetslagstiftningen? 
Ja

Asylrätt

Vilka insatser anser ni bör prioriteras i asylfrågan, när det kommer till hbtq-personer?
Det behöver bli lättare för HBTQ personer att få asyl. Centerpartet är för öppnare gränser för alla, men så länge invandringen är reglerad behöver vi jobba för att sexuell läggning ska bli ett tydligare asylskäl. Ingen ska skickas tillbaka till länder där deras läggning är straffbar, att säga att man kan ”dölja sin läggning” som skäl till att inte få stanna är inte acceptabelt. Primärt handlar det om att kompetensutveckla i ansvariga myndigheter, men det kan bli aktuellt med en översyn av riktlinjerna för att skapa ny praxis.

 Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv? 
Ja, men det långsiktiga målet är öppna gränser för alla

Skola

Vilka insatser som rör skolan är viktiga för ert parti?
Skolan ska kunna möta alla elever och se till att alla känner sig välkomna och inkluderade. Det främjas först och främst av de små besluten på lokal nivå, så behöver det vara och så kommer det fortsätta att vara, staten kan inte detaljstyra enskilda skolors verksamhet. Vi tror på att fortsätta erbjuda skolval och valfrihet med flera olika skolor för att elever ska kunna välja och byta till skolor där de trivs och som förstår frågorna. Satens roll bör vara att ha en infrastruktur för att erbjuda skolor kompetensutveckling i HBTQ-frågor. Centerpartiet vill införa nolltolerans mot språkvåld i skolan med nedsättande språkbruk.

Hur vill ni jobba för att säkerställa unga hbtq-personers rätt till en skoltid utan diskriminering och trakasserier?
Centerpartiet driver frågan om nolltolerans mot språkvåld, vi behöver få på pränt att diskriminerande språk inte får förekomma. Det är även viktigt att det finns HBTQ-kompetens hos skolans personal, särskilt kurator och sköterska.

Hiv/hälsa

Centerpartiet anser att homosexuella inte automatiskt ska vara diskriminerade från att lämna blod. HBTQ-personer behöver få en säkrare tillvaro. Kommuner bör kunna arbeta mer aktivt mot våld och hot mot HBTQ-personer vardagen. Det är även svårt att nämna hälsa och säkerhet utan att återkomma till frågan med asyl. HBTQ-personer världen över är hotade till livet av staten i länderna där de lever. Centerpartiet är för en översyn av diskrimineringslagstiftningen för att genomföra en eventuell skärpning.

Hur ska de hiv-preventiva insatserna bedrivas bäst?
Detta är inte en fråga som partiet har tagit någon officiell ståndpunkt i.

Övrigt

Varför är ni det mest hbtq-vänliga partiet?
Alla partiet tycker givetvis att de är bäst på en fråga, vi i Centerpartiet har dock gott om konkreta exempel att backa upp det med. Centerpartiets frihetliga inställning har gjort att vi historiskt har varit mycket tidiga med att exempelvis ta ställning för homoäktenskap och homoadoptioner. Vi tror på alla människors rätt att vara och definiera sig själva utan att behöva uppleva våld och diskriminering.

Vad är det första ni vill göra för hbtq-politiken om ni får bestämma?
Se till att asylpolitiken blir mer HBTQ-vänlig och att gränserna blir öppnare. Kombinerat med hårdare förhandlingar i frågorna i utrikespolitiken och i kontakt med FN. Det finns allt för många länder som har fruktansvärda lagar mot människor med andra läggningar än den av staten accepterade. Det är det mest akuta att förbättra deras situation. Vad är mest eftersatt i politiken som rör hbtq-samhället? Transfrågorna behöver lyftas mer på hemmaplan, särskilt frågan om vården och vårdens bemötande av transpersoner. Kompetensen behöver öka snabbt.

Ta hbtq-personers folkhälsa på allvar, instifta en folkhälsolag och modernisera smittskyddslagstiftningen

140606_Christian_44A3668Under Almedalsveckan driver RFSL och RFSL Ungdom kampanjen, ”Rösta för allas lika rätt”. Kampanjen lyfter fem områden där insatser behövs för att säkerställa att hbtq-personer rättigheter stärks och belyser särskilda utmaningar kopplat till hbtq-personers hälsa och livssituation. Idag fokuserar vi på hiv och folkhälsa.

Ett flertal undersökningar, bland annat från Ungdomsstyrelsen, (nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), visar att den psykiska ohälsan är stor bland delar av hbtq-gruppen, särskilt bland unga och i synnerhet bland unga transpersoner. Även om de flesta mår bra, har delar av gruppen stora ohälsoproblem. Ohälsan har sin grund i samhällets diskriminerande strukturer och behöver åtgärdas politiskt. I Norge och Finland finns folkhälsolagar som specificerar kommuner och landstings ansvar för att bedriva folkhälsoarbete utifrån nationella mål. RFSL och RFSL Ungdom kräver att en liknande lag instiftas i Sverige, och att Folkhälsomyndigheten får ett tydligt uppdrag att genomföra insatser för att förbättra hbtq-personers hälsa.

– Sverige har elva breda folkhälsomål som ska ange riktningen för kommuner och landstings folkhälsoarbete. Nationella styrdokument på folkhälsoområdet lyfter att särskilt utsatta grupper är viktiga att nå i folkhälsoarbetet. Trots detta finns det mycket få konkreta insatser som riktar sig till hbtq-personer. Det är inte acceptabelt, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

Män som har sex med män är fortfarande den grupp som står för del flesta av hiv-överföringarna i Sverige varje år. Globalt sett är transpersoner, tillsammans med män som har sex med män, sexarbetare och injektionsmissbrukare grupper som brukar lyftas fram som särskilt utsatta. RFSL och RFSL Ungdom kräver att hivpreventionen i större grad riktar sig mot de grupper som löper högst risk för att få viruset överfört; att män som har sex med män prioriteras inom bidragsgivningen i större grad än i dag, att det riktas särskilda hivpreventiva insatser gentemot transpersoner och utlandsfödda män som har sex med män, och att transpersoner synliggörs i hivstatistiken.

– Det är centralt för hivpreventionen att insatserna riktar sig mot de grupper som löper störst risk för att få viruset överfört. Det är inte effektivt att lägga stora resurser på allmän preventiv upplysning, en större andel borde gå till riktad information till de som är mest berörda, säger Christian Antoni Möllerop.

Ändringar behöver även göras på områden som rör hiv och lagstiftning. 21 oktober 2013 lanserade Smittskyddsinstitutet, (nu Folkhälsomyndigheten), ett kunskapsunderlag. ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” om överföringsrisker vid välfungerande medicinsk behandling. Där konstateras det att risken för att överföra hiv är minimal vid vaginala och anala samlag där kondom använts. Den är även mycket låg vid anala och vaginala samlag där kondom inte använts. Socialstyrelsen har därför skickat ut ett förtydligande rörande smittskyddslagens förhållningsregler (Dnr. 3.1- 40828/2013) där myndigheten preciserar att personer som lever med hiv och har en välfungerande behandling inte behöver delges någon informationsplikt. RFSL och RFSL Ungdom kräver därför att svensk lagstiftning på smittskyddsområdet moderniseras i syfte att stimulera till en bättre hivprevention, och att denne är i enlighet med kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” och UNAIDS rekommendationer för lagstiftning på hivområdet.

– Det är kontraproduktivt för hiv-preventionen att sända ut budskapet att det är de personer som känner till att de lever med hiv, medicinerar och har en i det närmaste obefintlig risk för att överföra viruset, som ska ta ansvar för minskandet av hiv-överföringarna. Det viktigaste budskapet är att alla har ett gemensamt ansvar för att viruset inte sprids. Du kan aldrig veta om en person du möter lever med hiv eller ej, eftersom personen kanske inte vet det själv. Som en anpassning till det nya kunskapsläget och för att säkerställa en likabehandling av alla som lever med hiv, måste lagstiftningen ses över, avslutar Christian Antoni Möllerop.